Ogólne Warunki Handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE KUPNA SPRZEDAŻY
TOWARÓW I/LUB USŁUG
SITANIEC Sp. z o.o.

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Szczegółowe przeznaczenie, opis funkcjonalności i sposób użytkowania towaru zawiera stosowny opis dołączony do zakupionego towaru lub dostępny na witrynie Sprzedającego

ART. 2. ZAWARCIE UMOWY

§ 1. Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym i marketingowym niezależnie od ich formy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.C.

§ 2. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu umowy bądź w trybie złożenia, przyjęcia i uzgodnienia oferty, o których mowa w art. 2 § 4 – § 9 OWH.

§ 3. Umowa zawarta poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu umowy obowiązuje od dnia podpisania umowy bądź od innego terminu wskazanego w tej umowie przez strony.

§ 4. Zawarcie umowy poprzez złożenie, przyjęcie i uzgodnienie oferty wymaga, by Kupujący każdorazowo złożył Sprzedającemu w formie pisemnej – faxem lub pocztą elektroniczną zamówienie określające cenę, rodzaj i ilość zamawianego towaru i/lub rodzaj i zakres usług oraz termin, koszt ich dostawy i/lub wykonania. Przyjmuje się, że zamówienie jest złożone i podpisane przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

§ 5. Dla swojej ważności każde zamówienie musi być niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych potwierdzone przez osobę upoważnią do reprezentowania Sprzedającego, pisemnie – faxem lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia wszystkich warunków wskazanych w zamówieniu, a w szczególności terminu dostawy towaru i/lub wykonaniu usługi oraz ceny.

§ 6. Kupujący bez zgody Sprzedającego nie może anulować lub zmienić prawidłowo potwierdzonego zamówienia.

§ 7. Wszelkie zmiany warunków zamówienia dla swojej ważności wymagają zachowania procedury wskazanej w § 4 i § 5.

§ 8. Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 7.

§ 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych w treści zamówienia złożonego przez Kupującego.

§ 10. Kupujący nie może dokonać bez pisemnej zgody Sprzedającego cesji praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży towarów i/lub usług na rzecz osób trzecich.

ART. 3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z dniem wskazanym w umowie lub potwierdzeniu zamówienia.

§ 2. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywaniu przez Sprzedającego umów. O zmianie terminu dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

ART. 4. DOSTAWA, ODBIÓR TOWARU I/LUB USŁUGI, REKLAMACJE

§ 1. W przypadku, gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący, wybrany przez niego przewoźnik musi zostać przed wysyłką zgłoszony do Sprzedającego oraz przez niego zaakceptowany. Koszt przewozu pokrywa Kupujący.

§ 2. Przyjmuje się, że dostawa towaru jest wykonana z chwilą przekazania go Kupującemu lub przewoźnikowi przez niego wskazanemu.

§ 3. Przyjmuje się, że usługa ta jest wykonywana z chwilą podpisania przez Kupującego dokumentu jej przekazania.

§ 4. Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony towar i/lub usługę. Nieodebranie towaru i/lub usługi nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty całej ceny.

§ 5. W chwili odbioru przesyłki organizowanej przez Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany w obecności kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń

przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Kupujący powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia przesyłki. Z dwóch jednakowych egzemplarzy podpisanych przez kuriera jeden należy wysłać do Sprzedającego drugi zostaje u Kupującego. W takim przypadku towar wraca do Sprzedającego celem uruchomienia procedury reklamacyjnej z przewoźnikiem.

§ 6. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru reklamację ilościową. W przypadku jej uwzględnienia Sprzedający uzupełni ilość towaru w najbliższym możliwym terminie, na własny koszt.

ART. 5. PRZEJŚCIE RYZYKA I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

§ 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia przez towar magazynu Sprzedającego.

§ 2. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ceny wynikającej z wystawionej przez Sprzedającego faktury sprzedaży tego towaru.

§ 3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o prowadzeniu przeciwko Kupującemu postępowania egzekucyjnego w trakcie którego towar może ulec zajęciu przez organ egzekucyjny.

ART. 6. CENA I ZASADY PŁATNOŚCI

§ 1. Sprzedaż towarów i/lub usług następuje w/g cen obowiązujących na dzień potwierdzenia zamówienia objętych cennikiem Sprzedającego. W przypadku nie objęcia cennikiem towaru i/lub usługi objętej danym zamówieniem sprzedaż następuje za wspólnie uzgodnioną na piśmie cenę.

§ 2. Formą płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedającego wskazane na fakturze. Koszty obrotu bankowego ponosi wyłącznie Kupujący.

§ 3. Obowiązują terminy i inne warunki płatności uzgodnione w trybie art. 2 OWH.

§ 4. Chwilą zapłaty ceny jest wpływ środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

ART. 7. GWARANCJA

§ 1. Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty odbioru przez Kupującego towaru, chyba że warunki gwarancji dołączone do towaru stanowią inaczej.

§ 2. Roszczenia z udzielonej gwarancji mogą być realizowane wyłącznie po przedstawieniu Sprzedającemu prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego na www.sitaniec.pl/reklamacje. roszczeń gwarancyjnych ustala Sprzedający. Sposób realizacji

§ 3. Sprzedający w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego powiadomi Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia tego roszczenia, oraz o terminie dokonania naprawy towaru.

§ 4. Sprzedający może uchylić się od dotrzymania terminu realizacji roszczeń gwarancyjnych, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego firmy z powodu ograniczeń importowych/eksportowych i/lub innych przepisów prawnych, czy też innych nieprzewidywalnych okoliczności.

§ 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne wynikające z naturalnego zużycia, spowodowane niewłaściwą eksploatacją /przeciążenie, używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych/, wynikające z użytkowania w niewłaściwym środowisku produkcyjnym, powstałe na skutek wprowadzenia modyfikacji lub napraw bez zgody Sprzedającego , przez osoby nieuprawnione oraz powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, które nie zostały przewidziane w warunkach umowy.

§ 6. Okres gwarancji na naprawy wynosi 3 miesiące, a na dostawy zastępcze, wymianę 6 miesięcy, jednakże nie może skończyć się przed upływem pierwotnego, określonego w umowie terminu gwarancyjnego. Okres udzielonej gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji spowodowany koniecznością usunięcia wady.

Kontakt

Adres
Jana Kilińskiego 86
22-400 Zamość


Wszystkie pola są wymagane